by peter

Privaatsuspoliitika

 1. Üldsätted
  1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja
  säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab
  isikuandmete vastutav töötleja Metroprint Systems OÜ (edaspidi andmetöötleja).

  1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik,
  kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

  1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja
  kodulehelt kaupu või teenuseid.

  1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid,
  muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt.
  Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt
  õigusaktides sätestatule.

 2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine
  2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud
  elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

  2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse
  koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil
  isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid
  ostes andmetöötlejale jagab.

  2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid
  täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse
  privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat
  viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

  2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest
  põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

 3. Klientide isikuandmete töötlemine
  3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:
  3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;
  3.1.2. Telefoninumber;
  3.1.3. E-posti aadress;
  3.1.4. Kohaletoimetamise aadress;
  3.1.5. Arvelduskonto number;
  3.1.6. Maksekaardi detailid;

  3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on
  kättesaadavad avalikes registrites.

  3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse
  paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):
  a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel
  konkreetsel eesmärgil;
  b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu
  täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt
  andmesubjekti taotlusele;
  c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse
  täitmiseks;
  f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud
  huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või
  põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui
  andmesubjekt on laps.

  3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:
  3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
  Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud
  tähtaegadele
  3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
  Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 2 aastat
  3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
  Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 2 aastat
  3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
  Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 5 aastat
  3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
  Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud
  tähtaegadele
  3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
  Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 5 aastat

  3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega,
  kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja
  kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on
  isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks
  vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

  3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja
  organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või
  ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu
  ebaseadusliku töötlemise eest.

  3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise
  eesmärgist, kuid mitte kauem kui 5 (viis) aastat.

 4. Andmesubjekti õigused
  4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega
  tutvuda.

  4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise
  kohta.

  4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

  4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti
  nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

  4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole
  aadressil info@coppershield.ee

  4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse
  Inspektsioonile.

 5. Lõppsätted

  5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa
  Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta
  isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ
  kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi
  isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

  5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta,
  teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.coppershield.ee kaudu .

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More